Brīvprātīga ražotāja garantija

5 gadu garantija kā uzņēmuma filosofijas sastāvdaļa

Pastāvīga augstākās kvalitātes nodrošināšana ir neatņemama “Hansgrohe” uzņēmējdarbības politikas sastāvdaļa. Tādēļ mēs pirmajiem gala klientiem (kā definēts turpinājumā) neatkarīgi no pretenzijām, kādas tiem ir pret savu pārdevēju, piedāvājam mūsu produktiem brīvprātīgo ražotāja garantiju. Priekšnosacījumus un vairāk informācijas par šo brīvprātīgo ražotāja garantiju skatiet garantijas nosacījumos.

Mūsu garantijas nosacījumi

5 gadu ražotāja garantija

I.    Vispārīgā informācija

“Hansgrohe” nodrošina pirmajiem gala klientiem ražotāja garantiju “hansgrohe” produktiem. Šī brīvprātīgā ražotāja garantija ir spēkā papildus likumā noteiktajām tiesībām, kas pirmajam gala klientam pienākas attiecībā pret savu pārdevēju. Jebkuras turpmākās pirmā gala klienta prasības pret “Hansgrohe” (piem., pamatojoties uz iespējamo produktatbildību), arī paliek neskartas (skatīt VII. punktu).

“Pirmais gala klients” ir tas, kurš “hansgrohe” produktu kā pirmais patērētājs iegādājas tieši no “Hansgrohe” vai “Hansgrohe” izplatītāja (jo īpaši santehnikas uzņēmuma, specializētā tirgotāja, būvmateriālu preču veikala). “Patērētājs” šīs ražotāja garantijas izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas “hansgrohe” produktu iegādājies privātai lietošanai, nevis komerciālos vai saimnieciskās darbības veikšanas nolūkos (piemēram, lai to pārdotu tālāk vai uzstādītu trešajai personai). 

Šī ražotāja garantija ir spēkā tikai pirmajiem gala klientiem un tā nav pārnesama. Tāpēc, ja pirmais gala klients pārdod “hansgrohe” produktus tālāk, garantija netiek nodota pircējam, neatkarīgi no tā, vai pircējs arī ir patērētājs.

II.    Garantijas apmērs, garantijas termiņš

“Hansgrohe” garantē pirmajam gala klientam, ka no viņa iegādātajam produktam nav materiāla, ražošanas un konstrukcijas kļūdu. Šajā sakarā būtiska ir ražošanas laikā aktuālā zinātnes un tehnoloģiskā attīstība. 

Garantija ir spēkā visiem “hansgrohe” produktiem 5 gadus, skaitot no brīža, kad to pirmais gala klients iegādājies, taču maksimāli 6 gadus pēc ražošanas. Izņēmums ir šajā lapā minētie “hansgrohe” produkti.

Ražotāja garantijas termiņš nepagarinās gadījumos, ja tās ietvaros sniegti pakalpojumi, īpaši remonta vai nomaiņas gadījumā. Šādos gadījumos garantijas termiņa atskaite nesākas no jauna. Nekas cits neizriet arī tad, ja šim nomaiņas produktam pievienoti šie garantijas nosacījumi; netiek piešķirta jauna garantija, ne arī atjaunots garantijas termiņš.

Prasības par vēlāk radītu bojājumu kompensēšanu vai saistībā ar produktatbildību var izvirzīt tikai saskaņā ar obligāti piemērojamajām tiesību normām.
Šī ražotāja garantija attiecas tikai uz pirmajiem gala klientiem, kas attiecīgo produktu iegādājušies valstī, kur atrodas “Hansgrohe” pārdošanas uzņēmums vai izplatītājs. 

III.    Prasības izvirzīšanas veids un termiņš, noilgums

Prasības, kas izriet no šīs garantijas, pirmais gala klients izvirza, iesniedzot “Hansgrohe” vai “Hansgrohe” izplatītājam, no kura iegādājies “hansgrohe” produktu, rakstisku iesniegumu par defektiem. Iesniegums par defektiem jāiesniedz divu mēnešu laikā no brīža, kad pirmais gala klients konstatējis “hansgrohe” produkta defektu vai no brīža, kad vajadzēja pamanīt šo defektu, un jebkurā gadījumā pirms garantijas termiņa beigām. Pirmā gala klienta pienākums ir apliecināt, ka garantijas termiņš vēl nav beidzies; to var pierādīt, iesniedzot “hansgrohe” produkta pirkuma kvīti. 

Rakstiskajā iesniegumā par defektiem jābūt šādai informācijai:

 • detalizēts defekta apraksts,
 • pirmā gala klienta vārds, uzvārds un adrese, un
 • apliecinājums, ka klients kā pirmais gala klients iegādājies “hansgrohe” produktu, ar norādītu pirkuma laiku, piem., pirkuma kvīts ar pirkuma datumu, “Hansgrohe” izplatītāja nosaukumu, kā arī produkta nosaukumu un/vai “Hansgrohe” artikula numuru.

Rakstisks iesniegums par defektiem jānosūta uz e-pastu info@hansgrohe.lv vai izmantojot kontaktveidlapu vietnē https://www.hansgrohe.lv/contact?topic=complaintLV. Pēc rakstiska iesnieguma par defektiem saņemšanas “Hansgrohe” sazināsies ar sūtītāju 3 darba dienu laikā. Pirms šī termiņa beigām un norādījumu saņemšanas produktu nedrīkst demontēt. Izņēmums ir tad, ja ir paredzams būtisks kaitējums. 

Beidzoties garantijas termiņam, garantijas prasībai iestājas noilgums. Ja prasība iesniegta garantijas termiņā, ievērojot iepriekš minētās prasības, bet “Hansgrohe” vēl nav sniedzis garantijas pakalpojumu, noilgums tiek aizkavēts līdz pakalpojuma sniegšanas brīdim.

IV.    Priekšnosacījumi un ierobežojumi

Garantija ir spēkā, ja ir veikta uzstādīšanas instrukcijas prasībām un apstiprinātiem tehniskajiem noteikumiem (piemēram, kurus sniegusi meistaru darbnīca vai autorizēts specializēts uzņēmums) atbilstoša “hansgrohe” produkta uzstādīšana, kā arī ja “hansgrohe” produkts ir izmantots atbilstoši “Hansgrohe” lietošanas un montāžas instrukcijām. Nosacījumi ietver to, ka būtu pienākums, pirms produkta uzstādīšanas vai pēc būvpasākumiem izskalot ūdens padeves caurules atbilstoši spēkā esošajiem standartiem, uzstādīšanu veikt saskaņā ar “hansgrohe” produktam pievienotajām shēmām un pārbaudīt, vai ūdens padeves tīkla darba spiediens atbilst tehniskajām prasībām; turklāt pastāv arī citi nosacījumu un tie var atšķirties atkarībā no produkta. 

Ja “Hansgrohe” to var pierādīt vai pastāv objektīvi pamatotas aizdomas, ka šie priekšnosacījumi nav izpildīti, “Hansgrohe” var noraidīt šo garantijas pakalpojumu, ja vien pirmais gala klients nepierāda, ka iepriekš minētie priekšnosacījumi ir izpildīti.

Katram “hansgrohe” produktam ir pievienotas lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas, kā arī citas tehniskās instrukcijas, un tās pieejamas vietnē www.hansgrohe.com.

Šī ražotāja garantija nav spēkā šādos gadījumos:

 • “hansgrohe” produkts tiek izmantots komerciālos vai saimnieciskās darbības nolūkos;
 • nav iesnieguma par defektiem un bojātais “hansgrohe” produkts priekšlaikus demontēts bez iepriekšējas ekspertīzes vai norādījuma no “Hansgrohe” (skatīt III. punktu);
 • nav ievērotas pievienotās vai www.hansgrohe.com pieejamās lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas, kā arī nav veikti piesardzības pasākumi;
 • nepareiza “hansgrohe” produkta apkope vai remonts, it īpaši, ja remonts vai apkope veikta, izmantojot citas, nevis oriģinālās rezerves daļas;
 • nepareizi veikta uzstādīšana vai ekspluatācijas uzsākšana;
 • “hansgrohe” produkta izmantošana tādā veidā, kas neatbilst paredzētajam vai ieteiktajam izmantošanas mērķim vai ir citādi nepareizs vai ļaunprātīgs (ieskaitot ekspluatācijas sākšanu ar citiem šķidrumiem, nevis tīru dzeramo ūdeni);
 • “hansgrohe” produkta modifikācijas, it īpaši, atsevišķu daļu vai komponentu instalēšana, noņemšana vai nomaiņa;
 • “hansgrohe” produktiem ir noņemts, pārveidots vai padarīts nesalasāms ražošanas/sērijas numurs vai izgatavošanas datums.

Ražotāja garantija neattiecas uz

 • produkta defektiem, kas radušies transportēšanas, uzstādīšanas vai ārējās iedarbības dēļ (triecieni, sitieni, kritieni);
 • produkta defektiem vai bojājumiem, kas radušies pārdevēja, uzstādītāja vai trešās personas dēļ;
 • produkta defektiem, kas radušies parastas nolietošanās (piemēram, skrāpējumi, nodilums) vai tīšas bojāšanas gadījumā (nolaidīga bojājumu izraisīšana tiek uzskatīta par līdzatbildību);
 • dilstošām detaļām, piemēram, blīvējumiem, šļūtenēm;
 • materiāliem, kas nolietojas, piemēram, baterijas, filtri vai aeratori;
 • plīstošām detaļām, piemēram, stikls, kvēlspuldzes, spoguļi;
 • nelielām “hansgrohe” produktu atkāpēm no specifikā norādītajām, kas neietekmē “hansgrohe” produkta ekspluatācijas vērtību;
 • ieskalotiem netīrumiem, ūdens radītiem triecieniem, bojājumiem kaļķakmens nosēdumu dēļ, ledus vai citas vides ietekmes dēļ (piem., mitrums, karstums), ekspluatācijas vai lietošanas kļūdu, agresīvas vides ietekmes, ķimikāliju, tīrīšanas līdzekļu dēļ, pārāk augsta/zema spiediena vai pārāk augsta/zema sprieguma dēļ vadā;
 • bojājumiem, kas radušies nepārvaramas varas vai dabas katastrofu rezultātā, piemēram, plūdu, zibens spēriena, ugunsgrēka, sala vai elektroapgādes svārstību rezultātā;
 • defektiem sekojošiem bojājumiem, kā arī
 • demonstrāciju vai izstāžu produktiem, 2. atlases produktiem u. tml.

V. Garantijā ietvertie pakalpojumi

Garantijas gadījumā saskaņā ar I.–IV. punktu “Hansgrohe” nodrošina ražotāja garantiju un pēc saviem apsvērumiem, ņemot vērā tālāk minētos noteikumus, attiecīgo “hansgrohe” produktu 1) salabo vai piegādā tam nepieciešamās rezerves daļas, 2) nomaina vai 3) par to atlīdzina pirmajam gala klientam pirkuma summu.
1)    Remonts
Parasti, ja produktam konstatēti bojājumi, pēc iepriekšējas saskaņošanas ar “Hansgrohe”, to ir iespējams salabot vietējā darbnīcā. Šādos gadījumos ražotāja garantija paredz nepieciešamo rezerves daļu piegādi bez maksas. Ja “Hansgrohe” rakstiskā paziņojumā pauž lēmumu, ka veiks garantijas remontu pats, “Hansgrohe” sedz attiecīgi izrietošās izmaksas par rezerves daļām, uzstādīšanu un darba izmaksām, kā arī iespējamos izdevumus par “hansgrohe” produkta transportēšanu vai nosūtīšanu. Pirmajam gala klientam ir pienākums nodrošināt piekļuvi “hansgrohe” produktam.
2)    Nomaiņa
Nomaiņas gadījumā bojātais “hansgrohe” produkts bez maksas tiek nomainīts ar tāda paša veida, kvalitātes un tipa produktu. Ja defekta konstatēšanas laikā attiecīgais “hansgrohe” produkts vairs netiek ražots, “Hansgrohe” ir tiesības piegādāt līdzīgu produktu. Produkta transportēšanu vai nosūtīšanu, kā arī saņemšanu no “Hansgrohe” vai no izplatītāja, jebkāda veida pasākumu saistībā ar “hansgrohe” produkta nomaiņu (ieskaitot demontēšanu un atkārtotu uzstādīšanu) drīkst veikt tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar “Hansgrohe”. Ja “Hansgrohe” piekrīt plānotajam pasākumam, “Hansgrohe” sedz no šī pasākuma izpildīšanas izrietošās izmaksas. Ja nav atrunāts citādi, pirmajam gala klientam ir pienākums saņemt jauno “hansgrohe” produktu pie tuvākā “Hansgrohe” izplatītāja. Nomainītais “hansgrohe” produkts demontāžas brīdī pāriet “Hansgrohe” īpašumā.
3)    Pirkuma cenas atlīdzināšana
Ja “Hansgrohe” nolemj kompensēt pirkuma cenu un apstiprina šo lēmumu rakstiski, pirmajam gala klientam jāatgriež bojātais “hansgrohe” produkts un “Hansgrohe” atlīdzinās viņam pirkuma cenu. Atlīdzinot pirkuma cenu, bojātais “hansgrohe” produkts pāriet “Hansgrohe” īpašumā.

VI.    Sekas nepamatotas garantijas prasības gadījumā

Ja klients kā garantijas gadījumu piesaka defektu, kuram nav izpildīti priekšnosacījumi garantijas pakalpojumam saskaņā ar šo ražotāja garantiju, sūtīšanas vai transportēšanas izmaksas jāsedz pirmajam gala klientam pašam. Papildus pirmajam gala klientam jāsedz izmaksas, ieskaitot jebkādas izmaksas par darbu, kas radušās “Hansgrohe” par produkta demontēšanu, pārbaudi, vai nogādāšanu atpakaļ.
Ja pēc informācijas saņemšanas par to, ka garantijas noteikumi nav piemērojami, un par sagaidāmajām darbības atjaunošanas izmaksām pirmais gala klients vēlas, lai tomēr remonts tiktu veikts, viņam ir jāsedz izmaksas par rezerves daļām un darbu.
Ja “hansgrohe” produkta defekts nav uzrādīts jau piegādes brīdī, “Hansgrohe” izlemj katrā gadījumā atsevišķi, vai tā novēršana iespējama, piemērojot īpašus nosacījumus. Šādos gadījumos pirmajam gala klientam nav tiesību pieprasīt defekta novēršanu.

VII.    Citas tiesības

Šī brīvprātīga ražotāja garantija neierobežo pirmā gala klienta tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos. 
Šī ražotāja garantija neietekmē nekādas citas likumā vai līgumā noteiktās tiesības (it īpaši garantijas tiesības), kas pirmajam gala klientam var būt attiecībā pret “Hansgrohe” izplatītāju, no kura tas iegādājies “hansgrohe” produktu.
Arī likumā noteiktās pirmā gala klienta tiesības pret “Hansgrohe” šī garantija neierobežo un neaizvieto. It īpaši tas attiecas uz obligātajiem likumu noteikumiem par atbildību saskaņā ar Produktatbildības likumu vai jebkādu deliktu “Hansgrohe” atbildību.
Pirmā gala klienta tiesību turpmāka spēkā esamība nav atkarīga no garantijas gadījuma esamības un tā, vai pirmais gala klients izmanto garantiju.

VIII.    Kontakti

“Hansgrohe SE”                
Auestraße 5-9          
77761 Schiltach                
Vācija

info@hansgrohe.lv       

Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā