Brīvprātīga ražotāja garantija

5 gadu garantija kā uzņēmuma filosofijas sastāvdaļa

Pastāvīga augstākās kvalitātes nodrošināšana ir neatņemama “hansgrohe” uzņēmējdarbības politikas sastāvdaļa. Turklāt mēs izsniedzam ražotāja garantiju patērētājiem par visiem produktiem piecu gadu garumā. Priekšnosacījumus un vairāk informācijas skatiet garantijas nosacījumos.

Garantijas nosacījumi

I. Vispārīgā informācija

Papildus likumā noteiktajai garantijai, kas pircējiem jāsaņem no pārdevējiem, “Hansgrohe” par saviem produktiem attiecībā pret patērētājiem sniedz šo ražotāja garantiju. Tā ir spēkā neskarot obligātās, likumā noteiktās prasības par atbildību, piemēram, saskaņā ar Produktabildības likumu, apzinātas kaitējošas rīcības un rupjas nolaidības, kā arī dzīvībai, fiziskajam stāvoklim un veselībai kaitējošu darbību gadījumā, ko īstenojis “Hansgrohe” vai viņa sadarbības partneri.

“Patērētājs” ražotāja garantijas izpratnē ir jebkura fiziska persona, produkta īpašnieks, kurš produktu nav iegādājies tālākpārdošanas nolūkos vai lai savas saimnieciskās vai pašnodarbinātā darbības ietvaros to uzstādītu pie trešās personas. “Pirmais klients” ir patērētājs, kurš attiecīgo produktu no “Hansgrohe”, izplatītāja vai citas fiziskas vai juridiskās personas, kura saimnieciskās vai pašnodarbinātā darbības ietvaros produktu pārdod tālāk vai veic uzstādīšanu, iegādājās kā pirmais.

II. Garantijas aizsardzība

Spēkā attiecībā uz “Hansgrohe” produktiem, kurus pirmie klienti iegādājušies, sākot no 01.01.2010. (pirkuma kvīts): “Hansgrohe” sniedz klientiem garantiju, ka uzņēmuma produkcijai nav materiālu, ražošanas vai konstrukciju trūkumu. Šajā sakarā būtiska ir ražošanas laikā aktuālā zinātnes un tehnoloģiskā attīstība. Produktam bojājumu radušos kļūdu ir jākonstatē jau šajā laikā. Prasības par vēlāk radītu bojājumu kompensēšanu vai saistībā ar produktatbildību var izvirzīt tikai saskaņā ar obligāti piemērojamajām tiesību normām.

a. Garantija attiecas uz visu “hansgrohe” produkciju, kas nav uzskaitīta b. punktā, un ir spēkā 5 gadus, skaitot no brīža, kad to iegādājies pirmais klients, taču maksimāli – 6 gadus, sākot no ražošanas brīža. Garantijas termiņš nepagarinās gadījumos, ja tās ietvaros sniegti pakalpojumi, īpaši darbības atjaunošanas vai detaļu nomaiņas gadījumā. Šādos gadījumos garantijas termiņa atskaite nesākas no jauna.

b. Attiecas uz “hansgrohe” elektroniskajiem komponentiem un produktiem iBox Hub (Art.Nr. 25020190), RainButton (Art.Nr. 25010000–25019000, kā arī 25010700–25019700) un Pontos Scout (Art.Nr. 15887000), ko primārais klients iegādājies sākot no 01.01.2020. (pirkuma kvīts). Hansgrohe nodrošina primārajiem klientiem, kuri ir iegādājušies II.b sarakstā minētos vai uz tiem attiecināmos produktus, divu gadu garantiju no primārā klienta pirkuma veikšanas datuma, taču maksimāli 3 gadi, sākot no ražošanas brīža.

Garantijas termiņš nepagarinās gadījumos, ja tās ietvaros sniegti pakalpojumi, īpaši darbības atjaunošanas vai detaļu nomaiņas gadījumā. Šādos gadījumos garantijas termiņa atskaite nesākas no jauna.

III. Rakstisks iesniegums par defektiem

No garantijas izrietošās tiesības var izmantot, garantijas termiņa laikā iesniedzot rakstisku iesniegumu par defektiem “Hansgrohe” vai izplatītājam, pie kura pirmais klients iegādājies attiecīgo produktu. Turklāt priekšnosacījums ir, ka patērētājam iesniegums par defektu jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc tā konstatēšanas vai no brīža, kad viņam vajadzēja pamanīt šo defektu. Patērētāja pienākums ir apliecināt, ka garantijas termiņš vēl nav beidzies (piemēram, iesniedzot pirmā klienta pirkuma kvīti). Pēc nepieciešamības “Hansgrohe” ir tiesības noteikt garantijas termiņa sākuma datumu, pamatojoties uz ražošanas datumu.

IV. Garantijā ietvertie pakalpojumi

“Hansgrohe” ir tiesības atjaunot produkta stāvokli, veikt daļu nomaiņu vai kompensēt pircējam pirkuma cenu.

Parasti, ja produktam konstatēti bojājumi, patērētājiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar “Hansgrohe”, ir iespējams salabot produktu vietējā izplatītāja servisā. Šādos gadījumos garantija paredz nepieciešamo daļu nomaiņu bez maksas. a “Hansgrohe” rakstiskā paziņojumā pauž lēmumu, ka veiks garantijas remontu pats uzņēmums, “Hansgrohe” sedz attiecīgi izrietošās izmaksas par rezerves daļām, uzstādīšanu un darba izmaksām, kā arī iespējamos izdevumus par produkta transportēšanu vai nosūtīšanu. Patērētāja pienākums ir nodrošināt piekļuvi produktam.

Nomaiņas gadījumā veco produktu nomaina pret tāda paša veida, kvalitātes un tipa produktu. Ja defekta konstatēšanas laikā attiecīgais produkts vairs netiek ražots, “Hansgrohe” ir tiesības piegādāt līdzīgu produktu.

Produkta transportēšanu vai nosūtīšanu, kā arī saņemšanu no “Hansgrohe” vai no izplatītāja, jebkāda veida demontēšanu un atkārtotu uzstādīšanu vai jebkāda veida īpašus pasākumus drīkst veikt tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar “Hansgrohe”. Ja “Hansgrohe” piekrīt plānotajam pasākumam, “Hansgrohe” sedz šo pasākumu rezultātā izrietošās izmaksas. Ja nav atrunāts citādi, patērētāja pienākums ir saņemt jauno produktu pie tuvākā “Hansgrohe” izplatītāja.

Ja “Hansgrohe” nolemj kompensēt pirkuma cenu un apstiprina šo lēmumu rakstiski, patērētājam jāatgriež produkts un “Hansgrohe” atlīdzinās pirkuma cenu.

V. Priekšnosacījumi un ierobežojumi

Garantija ir spēkā, ja ir veikta lietošanas instrukcijas prasībām un apstiprinātiem tehniskiem noteikumiem (piemēram, kurus sniegusi meistaru darbnīca vai autorizēts specializēts uzņēmums) atbilstoša uzstādīšana un tehniskā apkope, kā arī ir ievērotas lietošanas instrukcijas un “Hansgrohe” produkti ir izmantoti atbilstoši “Hansgrohe” tehniskajām instrukcijām un kopšanas norādījumiem. Nosacījumi ietver, bet nenosaka ierobežojumus, ka būtu pienākums, īpaši pirms produkta uzstādīšanas vai pēc būvpasākumiem, izskalot ūdens padeves caurules atbilstoši spēkā esošajiem standartiem, uzstādīšanu veikt saskaņā ar pievienotajām shēmām un pārbaudīt, vai ūdens padeves tīkla darba spiediens atbilst tehniskajām prasībām. Katram produktam ir pievienota uzstādīšanas instrukcija, lietošanas un kopšanas norādījumi un tie ir pieejami arī www.hansgrohe.com.
 

Garantijas tiesības neattiecas uz:

 • dilstošām detaļām, piemēram, dilstošas blīves;
 • plīstošām detaļām, piemēram, stikls, spuldzes, kas ir plīstošas;
 • materiāliem, kas nolietojas, piemēram, baterijas, filtri vai aeratori, kas kalpošanas laikā nolietojas;
 • nelielām “Hansgrohe” produktu atkāpēm no specifikā norādītajām, kas neietekmē produkta ekspluatācijas vērtību;
 • ieskalotiem netīrumiem, ūdens radītiem triecieniem, īpaši karstā ūdens triecieniem, kaļķa nosēdumiem, ekspluatācijas un apkalpošanas kļūdām, agresīviem apkārtējās vides ietekmes rezultātā gūtiem bojājumiem, ķimikālijām, tīrīšanas līdzekļiem; produkta trūkumiem, kas radušies iegādātās preces uzstādīšanas, transportēšanas un darbības pārbaudes rezultātā;
 • bojājumiem, kas radušies bojātā “Hansgrohe” produkta dēļ,
 • izstāžu produkciju un tml.

Garantija vairs nav spēkā, ja:

 • nav ievērotas izsniegtās vai www.hansgrohe.com pieejamās uzstādīšanas, kopšanas un lietošanas instrukcijas;
 • iebūvēšanu, tehnisko apkopi, remontu vai kopšanu nav veicis speciālists;
 • produkta bojājumus ir radījis patērētājs, santehniķis vai trešās personas;
 • bojājumi ir radušies parastas nolietošanās vai apzinātas sabojāšanas rezultātā
 • apzināti radītu bojājumu gadījumā tiek atbilstoši piemēroti līdzatbildības noteikumi;
 • uzstādīšanas vai ekspluatācijas uzsākšana ir veikta neatbilstoši noteikumiem;
 • tehniskā apkope ir veikta nepietiekamā apmērā vai vispār nav veikta;
 • produkti ir izmantoti to pielietojumam neatbilstošā veidā;
 • bojājumi radušies nepārvaramas varas vai dabas katastrofu rezultātā, piemēram, plūdu, ugunsgrēku vai sala rezultātā radušos bojājumu gadījumā.

VI. Garantijas nepiemērošanas gadījumi

Ja produkta bojājums neietilpst šīs garantijas piemērošanas jomā, produkta nosūtīšanas un transportēšanas gadījumā veidojošās izmaksas ir jāsedz patērētājam. Papildus patērētājam ir jāsedz izmaksas, kas veidojas produkta pārbaudes laikā, ieskaitot darba izmaksas, kā arī izmaksas par produkta demontēšanu un atkārtotu uzstādīšanu. Ja pēc informācijas saņemšanas par to, ka garantijas noteikumi nav piemērojami, un par sagaidāmajām darbības atjaunošanas izmaksām patērētājs vēlas, lai veic darbības atjaunošanu, viņam ir jāsedz izmaksas par rezerves daļām un darba izmaksas.

Ja produkta trūkumi nav izpaudušies piegādes laikā, “Hansgrohe” izlemj katrā gadījumā atsevišķi, vai to novēršana iespējama, piemērojot īpašus nosacījumus. Šādos gadījumos patērētājam nav iespējams izmantot garantijas tiesības.

VII. No atbilstošajiem tiesību aktiem izrietošās tiesības

Papildus garantijas nodrošinātajām tiesībām patērētājam ir arī tiesības, ko paredz atbilstošie tiesību akti. Šīs noteiktos apstākļos izdevīgākās tiesības neierobežo garantijas nosacījumi. Garantija neskar arī tiesības, kas ir pirmajam klientam, kā arī, iespējams, patērētājam attiecībā pret pārdevēju, pie kura pirmais klients iegādājās produktu.

VIII. Īstenošanas vieta, piekritīgā tiesa un piemērojamie tiesību akti

Garantijai ir piemērojami Vācijas tiesību akti, izņemot ANO 1980.gada 11.aprīļa Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Garantijā ietverto pienākumu īstenošanas vieta ir Šiltaha, Vācija. Ciktāl pieļaujams, piekritīgā tiesa ir Rotveilā, Vācijā.
“Hansgrohe SE”
Auestraße 5-9
77761 Schiltach

 
Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā