Izmantošanas nosacījumi

Izmantošanas nosacījumi izplatītāju ieteikšanai

Izdevums 07/2012

Saistībā ar Hansgrohe SE nodrošināto izplatītāja ieteikšanas funkciju spēkā ir šādi izmantošanas nosacījumi.

1. Pakalpojumi

Mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem mēs nodrošinām funkciju „Izplatītāju ieteikšana“. Izmantojot funkciju "Veikala meklēšana", lietotājs var atlasīt izplatītājus un pēc tam izvēlētā izplatītāja adresi nosūtīt uz e-pastu vai īsziņas veidā. Šajā gadījumā lietotājs pats ievada saņēmēju un viņa adresi (e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru). Mēs sastādīsim ziņojuma tekstu (izplatītāja adresi un nepieciešamo informāciju par uzņēmumu). Īsziņu gadījumā lietotājam nav iespējams mainīt vai papildināt tekstu, savukārt e-pasta ziņojuma gadījumā ir iespējams pievienot tekstu temata rindā un pamata tekstā. Nosūtīšana notiek nekodēti un netiek nosūtīta, ja ir saņemts atbilstošs apliecinājums no saņēmēja.

2. Mūsu atbildība

Funkcijas „Izplatītāja ieteikšana“ nodrošināšana ir brīvprātīgs un bezmaksas pakalpojums, kuru jebkurā laikā iespējams atcelt vai ierobežot. Mēs nepārbaudām lietotāja ievadītās saņēmēju adreses pareizību un negarantējam funkcijas pieejamību vai veiksmīgu e-pasta vai īsziņas nosūtīšanu.

3. Lietotāja atbildība

Lietotājs apstiprina, ka saņēmējs ir piekritis ziņojuma saņemšanai.

Lietotājs ir atbildīgs par saturu, kuru ir sastādījis, izvēlējis un nosūtījis viņš pats vai viņa pārstāvis, vai jebkura cita persona ar viņa piekļuves datiem, izņemot mūsu nodrošināto informāciju par izplatītāja adresi. Ciktāl ir iespējams papildināt vai sastādīt saturu, lietotājs nedrīkst pārkāpt spēkā esošās tiesību normas un īpaši nedrīkst izplatīt nelikumīgus, autortiesības pārkāpjošus vai piedauzīgus saturus. Funkciju "Izplatītāja ieteikšana" ir aizliegts izmantot masveida e-pasta kartīšu un jebkāda veida reklāmas vai mārketinga ziņojumu vai ķēžu vēstuļu nosūtīšanai. 

4. Lietotāja atbildība par savu rīcību

Lietotājs ir attiecībā pret mums atbildīgs, ja ir pārkāpis līgumā vai likumā paredzētos pienākumus atbilstoši likuma prasībām.

Turklāt lietotāja pienākums ir atbrīvot mūs no jebkāda veida trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt pret mums izvirzīti, pamatojoties uz trešās personas tiesību pārkāpumu sakarā ar to izmantošanu. Pienākumu, spēkā esošo tiesību normu un labās prakses pārkāpuma gadījumā mēs saglabājam tiesības uz laiku vai pilnībā atņemt lietotāja tiesības.

Norādes par datu aizsardzību

Ja izmantojiet funkciju „Izplatītāja ieteikšana“, mēs iegūsim un izmantosim e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru un vārdus, uzvārdus, ko esat norādījis attiecībā uz nosūtītāju un saņēmēju, kā arī jūsu ievadīto ziņojumu, pamatojoties uz no tiesību normām izrietošajām pilnvarām un saskaņā ar mūsu norādēm par datu aizsardzību.

Video/filmu materiāla lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 2012. gada novembris

Uzņēmums “Hansgrohe SE” (turpmāk tekstā — “Licences devējs”) ir video/filmu materiāla autortiesību vai ekskluzīvas autortiesību licences (turpmāk tekstā — “Tiesības”) īpašnieks.

Licences devējs ir arī Licences devēja preču zīmju īpašnieks, taču šī līguma priekšmets nav preču zīmju licences, un šajos lietošanas noteikumos norādītā informācija nevar tikt izmantota, lai noslēgtu vienošanos par preču zīmju licencēm.

Šo lietošanas noteikumu priekšmetu nevar izmantot, lai apliecinātu darījumu attiecības.

Šajā vietnē pieejamais video/filmu materiāls tiek piedāvāts tikai saskaņā ar šeit aprakstītajiem lietošanas noteikumiem. Izmantojot vai lejupielādējot video/filmu materiālu (turpmāk tekstā — “Materiāls”), saņēmējs (turpmāk tekstā — “Licences ņēmējs”) piekrīt tālāk minētajiem lietošanas noteikumiem.

 1. Licences devējs nodod Licences ņēmējam jebkurā brīdī atsaucamu, tālāk nenododamu un neekskluzīvu Tiesību izmantošanas licenci, kuru drīkst izmantot tikai Licences devēja produktu piedāvāšanai un pārdošanai.
 2. Licences ņēmējam ir tiesības izmantot Materiālu, uz kuru attiecas Tiesības un kurš ir iegūts darījumu ceļā. Licences ņēmējam nav tiesību pieprasīt no Licences devēja šāda Materiāla izsniegšanu vai piegādi.
 3. Licences ņēmējs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot licenci vai Materiālu, uz kuru attiecas Tiesības.
 4. Licences ņēmējam nav tiesību izsniegt apakšlicences.
 5. Licences ņēmējs drīkst izmantot Tiesības tikai aprakstītajam lietošanas mērķim un neveiks nekādas darbības, kas var būt pretrunā ar šo lietošanas noteikumu saturu vai mērķi. Licences ņēmējs neveiks nekādas darbības, kas, visticamāk, varētu negatīvi ietekmēt licencēto Tiesību vērtību, derīgumu vai īstenojamību vai varētu ietekmēt Licences devēja īpašumtiesības.
 6. Licences ņēmējs precīzi ievēros konkrētajam Materiālam norādīto lietošanas veidu un ilgumu.
 7. Maksa par licenci netiek piemērota.
 8. Licences ņēmējs atzīst, ka Licences ņēmēja un devēja attiecībās vienīgais Tiesību īpašnieks ir Licences devējs, Tiesības ir un paliks tikai un vienīgi Licences devēja īpašums, un Licences ņēmējs nav ieguvis nekādas ilgstošas Tiesības vai pretenzijas, izņemot šajā licencē norādītās Tiesības. Licences ņēmējs neapstrīdēs to, ka Licences devējs ir Tiesību īpašnieks.
 9. Licencei zaudējot spēku anulēšanas vai termiņa beigšanās dēļ, Licences ņēmējs automātiski zaudē Tiesības, kas piešķirtas saistībā ar Materiālu. Šādi paši nosacījumi ir spēkā, ja beidzas konkrētajam Materiālam piešķirtais izmantošanas termiņš. Licences ņēmējam nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot Tiesības, kā arī Materiālu, uz kuru attiecas Tiesības.
 10. Licences devējs negarantē Tiesību juridisko spēku un neuzņemas atbildību par to, ka Tiesības var tikt izmantotas trešo personu tiesību pārkāpšanai.
 11. Licences ņēmējs apņemas kompensēt un atlīdzināt Licences devējam visus līdzekļus par pretenzijām, prasībām, zaudējumiem, bojājumiem un izdevumiem (tostarp, bet ne tikai tiesas izdevumiem un juristu atalgojumu), kas radušies tādu Licences ņēmēja darbību dēļ, kuras veiktas saistībā ar Materiālu vai tā izmantošanu.
 12. Ja tiek pieprasīta informācija, Licences ņēmējam nekavējoties rakstveidā ir jāinformē Licences devējs par jebkādiem pārkāpumiem vai apstrīdēšanu, kas saistīta ar Licences devēja Tiesībām uz Materiālu. Licences devējam ir tiesības, taču ne pienākums, aizsargāties pret tiesību pārkāpumu vai sākt tiesas procesu pret pārkāpēju.
 13. Tiesības uz konkrēto Materiālu Licences ņēmējam tiek piešķirtas līdz norādītajam datumam. Pēc šī termiņa beigšanās visas Tiesības uz attiecīgo Materiālu zaudē spēku, un tam nav nepieciešams atsevišķs paziņojums.
 14. Tiesību lietošanu nedrīkst izmantot, lai pamatotu tirdzniecības pārstāvju līguma noslēgšanu starp Licences devēju un Licences ņēmēju.
 15. Bez Licences devēja rakstveida atļaujas nevar anulēt vai nodot citām personām Tiesības vai pienākumus, kas izriet no licences. Ja Licences ņēmējs mēģina anulēt Tiesības vai nodot tās citām personām, Licences devējam ir tiesības nekavējoties pārtraukt licences darbību.
 16. Visas Tiesības ir pakļautas Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktiem. Licences ņēmējs neatsaucami pakļaujas (cik pieļaujams) neekskluzīvai Ofenburgas tiesas jurisdikcijai. Licences devējam ir tiesības iesniegt prasību pret Licences ņēmēju citā tiesā, kuras jurisdikcija atbilst Licences ņēmējam.
 17. Šie lietošanas noteikumi aizstāj visas iespējamās vienošanās, kas iepriekš noslēgtas starp pusēm saistībā ar Materiālu.
 18. Licences devējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus, lai tie stātos spēkā vēlāk. Izmaiņas, kas attiecas uz spēkā esošām Tiesībām, ir jānorāda rakstveidā.
 19. Ja kāds šo lietošanas noteikumu punkts tiek atzīts par spēkā neesošu vai neīstenojamu, puses vienojas aizstāt šo punktu ar spēkā esošu un īstenojamu punktu, kas visprecīzāk atspoguļo nepieciešamo regulējumu.

E-kartiņas izmantošanas nosacījumi

Izdevums 07/2012

Saistībā ar Hansgrohe SE nodrošināto e-kartiņas funkciju spēkā ir šādi izmantošanas nosacījumi.

1. E-kartiņu pakalpojumi

Mēs nodrošinām tīmekļa vietnes www.hansgrohe.lv lietotājiem funkciju “E-kartiņa”, ar kuras palīdzību lietotāji viņu izvēlētiem adresātiem uz norādītajām e-pasta adresēm var nosūtīt e-pasta ziņojumus. Ziņojumu saturu lietotājs nosaka pats, izņemot e-kartiņā ietvertos attēlus un informāciju par uzņēmumu, kuru norādām mēs. Nosūtīšana notiek nekodēti un netiek nosūtīta, ja ir saņemts atbilstošs apliecinājums no saņēmēja.

2. Mūsu atbildība

Funkcijas „E-kartiņa“ nodrošināšana ir brīvprātīgs un bezmaksas pakalpojums, kuru jebkurā laikā iespējams atcelt vai ierobežot. Mēs nepārbaudām ievadītās e-pasta adreses pareizību un negarantējam funkcijas pieejamību vai veiksmīgu e-pasta nosūtīšanu vai piekļuvi.

3. Lietotāja atbildība

Lietotājs apstiprina, ka saņēmējs ir piekritis ziņojuma saņemšanai.
Lietotājs ir atbildīgs par saturu, kuru ir sastādījis, izvēlējis un nosūtījis viņš pats vai viņa pārstāvis, vai jebkura cita persona ar viņa piekļuves datiem. Lietotājs nedrīkst pārkāpt spēkā esošās tiesību normas un īpaši nedrīkst izplatīt nelikumīgus, autortiesības pārkāpjošus vai piedauzīgus saturus. “E-kartiņa” pakalpojumu ir aizliegts izmantot masveida e-pasta kartīšu un jebkāda veida reklāmas vai mārketinga ziņojumu vai ķēžu vēstuļu nosūtīšanai.

4. Lietotāja atbildība par savu rīcību

Lietotājs ir attiecībā pret mums atbildīgs, ja ir pārkāpis līgumā vai likumā paredzētos pienākumus atbilstoši likuma prasībām.

Turklāt lietotāja pienākums ir atbrīvot mūs no jebkāda veida trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt pret mums izvirzīti, pamatojoties uz trešās personas tiesību pārkāpumu sakarā ar to izmantošanu. Pienākumu, spēkā esošo tiesību normu un labās prakses pārkāpuma gadījumā mēs saglabājam tiesības uz laiku vai pilnībā atņemt lietotāja tiesības.

Norādes par datu aizsardzību

Ja izmantojiet funkciju „E-kartiņa“, mēs iegūsim un izmantosim e-pasta adresi un vārdus, uzvārdus, ko esat norādījis attiecībā uz nosūtītāju un saņēmēju, kā arī jūsu ievadīto ziņojumu un IP adresi, pamatojoties uz no tiesību normām izrietošajām pilnvarām un saskaņā ar mūsu norādēm par datu aizsardzību.

Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā