Video/filmu materiāla lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 2012. gada novembris

Uzņēmums “Hansgrohe SE” (turpmāk tekstā — “Licences devējs”) ir video/filmu materiāla autortiesību vai ekskluzīvas autortiesību licences (turpmāk tekstā — “Tiesības”) īpašnieks.

Licences devējs ir arī Licences devēja preču zīmju īpašnieks, taču šī līguma priekšmets nav preču zīmju licences, un šajos lietošanas noteikumos norādītā informācija nevar tikt izmantota, lai noslēgtu vienošanos par preču zīmju licencēm.

Šo lietošanas noteikumu priekšmetu nevar izmantot, lai apliecinātu darījumu attiecības.

Šajā vietnē pieejamais video/filmu materiāls tiek piedāvāts tikai saskaņā ar šeit aprakstītajiem lietošanas noteikumiem. Izmantojot vai lejupielādējot video/filmu materiālu (turpmāk tekstā — “Materiāls”), saņēmējs (turpmāk tekstā — “Licences ņēmējs”) piekrīt tālāk minētajiem lietošanas noteikumiem.

 1. Licences devējs nodod Licences ņēmējam jebkurā brīdī atsaucamu, tālāk nenododamu un neekskluzīvu Tiesību izmantošanas licenci, kuru drīkst izmantot tikai Licences devēja produktu piedāvāšanai un pārdošanai.
 2. Licences ņēmējam ir tiesības izmantot Materiālu, uz kuru attiecas Tiesības un kurš ir iegūts darījumu ceļā. Licences ņēmējam nav tiesību pieprasīt no Licences devēja šāda Materiāla izsniegšanu vai piegādi.
 3. Licences ņēmējs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot licenci vai Materiālu, uz kuru attiecas Tiesības.
 4. Licences ņēmējam nav tiesību izsniegt apakšlicences.
 5. Licences ņēmējs drīkst izmantot Tiesības tikai aprakstītajam lietošanas mērķim un neveiks nekādas darbības, kas var būt pretrunā ar šo lietošanas noteikumu saturu vai mērķi. Licences ņēmējs neveiks nekādas darbības, kas, visticamāk, varētu negatīvi ietekmēt licencēto Tiesību vērtību, derīgumu vai īstenojamību vai varētu ietekmēt Licences devēja īpašumtiesības.
 6. Licences ņēmējs precīzi ievēros konkrētajam Materiālam norādīto lietošanas veidu un ilgumu.
 7. Maksa par licenci netiek piemērota.
 8. Licences ņēmējs atzīst, ka Licences ņēmēja un devēja attiecībās vienīgais Tiesību īpašnieks ir Licences devējs, Tiesības ir un paliks tikai un vienīgi Licences devēja īpašums, un Licences ņēmējs nav ieguvis nekādas ilgstošas Tiesības vai pretenzijas, izņemot šajā licencē norādītās Tiesības. Licences ņēmējs neapstrīdēs to, ka Licences devējs ir Tiesību īpašnieks.
 9. Licencei zaudējot spēku anulēšanas vai termiņa beigšanās dēļ, Licences ņēmējs automātiski zaudē Tiesības, kas piešķirtas saistībā ar Materiālu. Šādi paši nosacījumi ir spēkā, ja beidzas konkrētajam Materiālam piešķirtais izmantošanas termiņš. Licences ņēmējam nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot Tiesības, kā arī Materiālu, uz kuru attiecas Tiesības.
 10. Licences devējs negarantē Tiesību juridisko spēku un neuzņemas atbildību par to, ka Tiesības var tikt izmantotas trešo personu tiesību pārkāpšanai.
 11. Licences ņēmējs apņemas kompensēt un atlīdzināt Licences devējam visus līdzekļus par pretenzijām, prasībām, zaudējumiem, bojājumiem un izdevumiem (tostarp, bet ne tikai tiesas izdevumiem un juristu atalgojumu), kas radušies tādu Licences ņēmēja darbību dēļ, kuras veiktas saistībā ar Materiālu vai tā izmantošanu.
 12. Ja tiek pieprasīta informācija, Licences ņēmējam nekavējoties rakstveidā ir jāinformē Licences devējs par jebkādiem pārkāpumiem vai apstrīdēšanu, kas saistīta ar Licences devēja Tiesībām uz Materiālu. Licences devējam ir tiesības, taču ne pienākums, aizsargāties pret tiesību pārkāpumu vai sākt tiesas procesu pret pārkāpēju.
 13. Tiesības uz konkrēto Materiālu Licences ņēmējam tiek piešķirtas līdz norādītajam datumam. Pēc šī termiņa beigšanās visas Tiesības uz attiecīgo Materiālu zaudē spēku, un tam nav nepieciešams atsevišķs paziņojums.
 14. Tiesību lietošanu nedrīkst izmantot, lai pamatotu tirdzniecības pārstāvju līguma noslēgšanu starp Licences devēju un Licences ņēmēju.
 15. Bez Licences devēja rakstveida atļaujas nevar anulēt vai nodot citām personām Tiesības vai pienākumus, kas izriet no licences. Ja Licences ņēmējs mēģina anulēt Tiesības vai nodot tās citām personām, Licences devējam ir tiesības nekavējoties pārtraukt licences darbību.
 16. Visas Tiesības ir pakļautas Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktiem. Licences ņēmējs neatsaucami pakļaujas (cik pieļaujams) neekskluzīvai Ofenburgas tiesas jurisdikcijai. Licences devējam ir tiesības iesniegt prasību pret Licences ņēmēju citā tiesā, kuras jurisdikcija atbilst Licences ņēmējam.
 17. Šie lietošanas noteikumi aizstāj visas iespējamās vienošanās, kas iepriekš noslēgtas starp pusēm saistībā ar Materiālu.
 18. Licences devējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus, lai tie stātos spēkā vēlāk. Izmaiņas, kas attiecas uz spēkā esošām Tiesībām, ir jānorāda rakstveidā.
 19. Ja kāds šo lietošanas noteikumu punkts tiek atzīts par spēkā neesošu vai neīstenojamu, puses vienojas aizstāt šo punktu ar spēkā esošu un īstenojamu punktu, kas visprecīzāk atspoguļo nepieciešamo regulējumu.

Hansgrohe izmanto dažāda veida sīkdatnes. Jūs varat piekrist, ka izmantojat visas sīkdatnes vai izveidojiet savus personiskos iestatījumus, vai arī konsultējieties par vispārējo datu aizsardzību.

   

Piekrītu visiem sīkfailiem